Regulamin Rezerwacji – SmallCamp Skip to main content

REGULAMIN REZERWACJI

REGULAMIN REZERWACJI

Definicje

 

Small Camp – dotyczy wszystkich spółek należących do grupy Small Camp (każdoczesnego jej właściciela i podmiotów będących jej własnością), które są stroną zawierającą umowę z klientem.

Regulamin Rezerwacji – dokument zawierający ogólne warunki rezerwacji i pobytu w obiektach, których operatorem jest Small Camp, oferowanych klientom za pośrednictwem strony internetowej www.smallcamp.coop lub partnerów.

Klient/Rezerwujący/Główny najemca – osoba pełnoletnia, rezerwująca usługę pobytową, a tym samym zawierająca umowę z właściwą spółką Small Camp.

Usługa pobytowa/pobyt –  Pobytem hotelowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w obiekcie hotelowym na podstawie posiadanego prawa do pobytu/rezerwacji.

Dom mobilny/Namiot glampingowy – określenie dotyczące domów mobilnych oraz namiotów usytuowanych na kempingach w destynacjach oferowanych przez Small Camp.

Wysoki sezon – okres wakacyjny przypadający na lipiec i sierpień.

Niski sezon – okres dostępności oferty Small Camp poza miesiącami określonymi jako wysoki sezon.

Kaucja gwarancyjna/depozyt – kwota deponowana przez klienta na poczet potencjalnych szkód wyrządzonych w domu mobilnym/namiocie lub na terenie kempingu w trakcie pobytu przez klienta i/lub osoby z nim przebywające.

Strona internetowa – w odniesieniu do witryny www.smallcamp.coop

Minimalny pobyt – pobyt rezerwowany przez klienta, nie krótszy niż 2 lub 3 noce, zależnie od lokalizacji i określone dla poszczególnych etapów sezonu.

Rezerwacja grupowa – każda rezerwacja 3 lub więcej jednostek mieszkalnych, zrobiona przez tę samą osobę lub różne osoby, ale znające się według ich oświadczenia i korzystające z jednolitego planu rezerwacji i tożsamych usług (w tym promocji dla grup), podróżujące razem na ten sam kemping w tym samym terminie.

Opłata manipulacyjna lub opłata wyrównawcza – opłata za działania podjęte fizycznie przez Small Camp w celu dostosowania wcześniejszej rezerwacji do zgłoszonych dodatkowych wymagań klienta.

1. Rezerwacje

Aby skorzystać z usług oferowanych przez firmę Small Camp, należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin RezerwacjiDokonanie jakiejkolwiek transakcji za pośrednictwem strony internetowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu w brzmieniu opublikowanym na dzień transakcji. Regulamin ma zastosowanie przy sprzedaży pobytów przez firmę Small Camp, obowiązuje przez cały czas od założenia rezerwacji i wyklucza wszelkie inne warunki. Firma Small zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili. We wszystkich przypadkach wersją obowiązującą dla Klienta będzie wersja dostępna na stronie internetowej w momencie dokonania rezerwacji. Niniejszy Regulamin zostały sporządzony w języku polskim. Wszelkie spory sądowe lub inne, które mogą wystąpić, dla swojej ważności, ich interpretacji, zastosowania lub wykonania, rozstrzygane będą przez strony polubownie, a w przypadku braku porozumienia zostaną wniesione przez stronę wzywającą do sądów właściwych dla podmiotów każdorazowo zawierających transakcję z klientem, niezależnie od kraju pochodzenia klienta.

Rezerwacje są wiążące dla firmy Small Camp, jeśli zostały przez nią przyjęte. Firma Small Camp ma prawo do przyjęcia lub odmowy przyjęcia rezerwacji każdorazowo i bez podawania przyczyn w zależności od dostępności oraz w zależności od okoliczności, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację dokonanej rezerwacji. Klient/główny gość musi być obecny na zarezerwowanym pobycie. Firma Small Camp informuje swoich klientów, że sprzedaż usług zakwaterowania świadczonych w określonym terminie lub przez określony czas nie podlega przepisom o prawie do odstąpienia mającym zastosowanie do sprzedaży na odległość.

2. Ważne informacje

1. Small Camp oferuje zakwaterowanie w domach wakacyjnych i namiotach glampingowych usytuowanych na kempingach w Chorwacji i we Włoszech. Small Camp zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub/i obciążenia dodatkowymi kosztami każdej rezerwacji niezgodnej z naszymi zasadami i przekraczającej dozwoloną liczbę osób w zakwaterowaniu. Rezerwujący/główny najemca musi być osobą pełnoletnią. W momencie rezerwacji konieczne jest podanie imion, nazwisk i wieku wszystkich uczestników, w tym niemowląt. Ze względów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (basen, możliwa ewakuacja ze względu na warunki pogodowe lub ewentualna hospitalizacja w trakcie pobytu) nie dopuszcza się rezerwacji samych dzieci, jeśli nie towarzyszy im ich opiekun prawny.

2. Klient wyraźnie potwierdza, że firma Small Camp nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za przekazywanie przez jej partnerów lub przez osoby trzecie fałszywych, mylnych lub błędnych informacji dotyczących usług dodatkowych, usług rekreacyjnych i innej działalności oraz terminów prowadzenia działalności.
3. Plany i zdjęcia zakwaterowania są dostępne w formie ilustracji. Publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny. Poszczególne modele mogą różnić się między sobą w niewielkim stopniu, co do rozkładu pomieszczeń i ich cech szczególnych. W sprawie szczegółów układu pomieszczeń każdego typu zakwaterowania należy odnieść się do pisemnego opisu, który jest dostępny w zakładce „Oferta” na stronie internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań nasz zespół ds. rezerwacji jest dostępny pod numerem telefonu + 48 537 737 507 (PL | IT | ENG), +48 661 640 640 (PL | ENG)

4. Może się zdarzyć, że niektóre rodzaje działalności i udogodnień oferowanych przez kempingi współpracujące z firmą Small Camp, zostaną odwołane z powodu warunków pogodowych lub w przypadku absolutnej konieczności, lub nie będą dostępne na początku i końcu sezonu. W takim wypadku Small Camp nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub w przypadku tzw. siły wyższej.

5. Domy mobilne/namioty są przydzielane przez Small Camp w zależności od dostępności w celu optymalizacji harmonogramu. Przydział może zostać zmieniony w dowolnym momencie przed faktycznym przekazaniem kluczy.

6. Small Camp nie może w żadnym razie zagwarantować określonego numeru domu/namiotu dla rodzaju wybranego zakwaterowania. W związku z tym klient nie ma możliwości wyboru numeru domu/namiotu z wyprzedzeniem. Numer domu/namiotu nie zostanie przydzielony wcześniej niż w momencie rozpoczęcia pobytu. Gwarantowane są wyłącznie: kemping, termin i rodzaj zakwaterowania.

7. Ocena poziomu komfortu i wyposażenia przyznana kempingom w opisach katalogowych odpowiada klasyfikacji uwzględniającej lokalne normy w kraju wypoczynku i może różnić się od norm przyjętych w innych krajach. Podaje się je jedynie orientacyjnie.

8. Kemping może odmówić dostępu do miejsca zakwaterowania w przypadku niezdyscyplinowanego zachowania ze strony klientów, którzy zakłócają spokój kempingu i/lub naruszają którykolwiek z obowiązujących regulaminów, zarówno Regulamin Small Camp, jak i wewnętrzny regulamin kempingu.

9. Rabaty i korzyści partnerskie nie dotyczą już opłaconych rezerwacji, zarówno w całości jak i w części. Nie dotyczą również przedłużenia pobytu.

10. Small Camp dokona indywidualnej oceny czy dana zniżka ma zastosowanie. W przypadku oszustwa, odliczona zniżka zostanie ponownie naliczona i pobrana od klienta.

11. Jeżeli klient nie stawi się na kempingu w planowanym terminie przyjazdu oraz nie powiadomi o opóźnionym przybyciu w terminie 24 godzin (1 doby) od terminu rozpoczęcia rezerwacji, zostanie potraktowany jako „niedojazd” (no-show) bez prawa do zwrotu kosztów. Small Camp zastrzega sobie prawo do ponownego wynajęcia zakwaterowania.

12. Na niektórych kempingach wymagany może być zakup i/lub noszenie identyfikatora określonego każdorazowo przez kemping co do zakresu obowiązywania i formy (np. bransoletki, pieczęci transparentnej, itp.) w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa i uniknięcia wstępu osób nieuprawnionych. Identyfikator jest ważny przez cały pobyt.

13. Wszystkie domy mobilne/namioty Small Camp zostały wyprodukowane po 2018 roku. Każdy kemping ma prawo pobierać kaucję wg własnych taryf na poczet szkód wyrządzonych na terenie obiektu i w domach/namiotach Small Camp.

14. Rezerwujący/główny najemca nie ma prawa przekazać rezerwacji innym osobom ani podnajmować częściowo lub całkowicie domu mobilnego/namiotu bez uprzedniej pisemnej zgody Small Camp. Firma Small Camp zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji klienta, z którym pozostaje w sporze dotyczącym zapłaty za wcześniejsze zamówienia.

3. Zasady i warunki dotyczące rezerwacji online oraz korzystania ze strony www.smallcamp.coop oraz stron powiązanych i pokrewnych.

Każda rezerwacja dokonana online oznacza zawarcie umowy na odległość i akceptację, bez zastrzeżeń czy wyjątków, następujących warunków umowy.

1. Korzystanie ze strony internetowej.

Klient zapewnia i gwarantuje Small Camp, że posiada status prawny osoby pełnoletniej oraz, że ma zdolność do czynności prawnych i wszelkie niezbędne uprawnienia do korzystania z metody płatności wybranej do potwierdzenia rezerwacji. Klient ma prawo do dostępu i korzystania ze strony internetowej wyłącznie w celu zarezerwowania pobytu w firmie Small Camp. Klient zgadza się korzystać ze strony internetowej w sposób odpowiedzialny i całkowicie zgadzając się z niniejszym Regulaminem Rezerwacji oraz z prawem i lokalnymi przepisami, włączając w to zasady importu i eksportu. Bez wyjątku, żadna zawartość strony internetowej jako znak firmowy czy znak usługowy nie może być wykorzystana do celów pornograficznych, nielegalnych czy zniesławiających lub mających na celu naruszenie praw życia publicznego lub prywatnego jakiejkolwiek osoby, ani też nie może ona naruszać własności intelektualnej, dobrego imienia, marki, czy prawa do świadczenia usług czy jakiekolwiek innego prawa intelektualnego żadnej osoby czy podmiotu. Klient zgadza się również nie korzystać ze strony internetowej w celu tworzenia produktów czy usług, które mogłyby być obraźliwe, nielegalne, groźne, oszczercze, szkodliwe, obsceniczne, złośliwe czy odpychające w jakikolwiek sposób. Small Camp może odmówić świadczenia usług każdej osobie, i tylko bym jadłabez podania przyczyn, jeśli stwierdzi, że usługi Small Camp wykorzystywane są do celów nielegalnych i niepożądanych lub niezgodnych z polityką firmy. Klient nie jest upoważniony i nie może pobierać, zapisywać, zmieniać, publikować ani dystrybuować jakiejkolwiek części zawartości strony internetowej bez pisemnej zgody firmy Small Camp. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób w jaki korzysta ze strony internetowej i zgadza się nie umieszczać na stronie internetowej żadnych słów, obrazów, projektów, znaków firmowych, innych prac czy jakichkolwiek publikacji, których prawa należą do osób trzecich, bez wcześniejszego uzyskania właściwej zgody od ich właścicieli.

Podczas dokonywania rezerwacji na stronie internetowej, klient gwarantuje, że posiada wszelkie prawa, pozwolenia i pełnomocnictwa konieczne do dokonania rezerwacji. Klient bierze odpowiedzialność za właściwą ochronę swojego hasła i kontrolę dostępu do panelu rezerwacji/konta (jeśli dotyczy). Klient bierze osobistą odpowiedzialność za każdą rezerwację czy inne czynności wykonane przy użyciu panelu rezerwacji/konta.
Small Camp dokłada wszelkich starań, aby utrzymać prawidłowe działanie strony internetowej, jednak nie może zagwarantować stałego dostępu do witryny, zwłaszcza w obszarze technicznym i usług powierzanych firmom trzecim, i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i/lub pośrednie szkody spowodowane całkowitym lub częściowym brakiem dostępu i możliwości korzystania z serwisu przez klienta. Small Camp nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub za jakiekolwiek ryzyko czy nieprawidłowe funkcjonowanie witryny, szkodliwe oprogramowanie, opóźnienie lub przerwanie usługi. Podobnie, Small Camp nie będzie ponosić odpowiedzialności cywilnej ani karnej za konsekwencje wynikające z niewłaściwego wykorzystania serwisu lub nielegalnego użytkowania treści przez jej użytkowników lub osób trzecich.

2. Rezerwacje on-line na stronie internetowej.

Aby zarezerwować wybrany pobyt, klient musi:

• uzupełnić swoje dane, w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail i nr telefonu;
• potwierdzić i w całości, bez zastrzeżeń zaakceptować Regulamin Rezerwacji, zaznaczając odpowiednie pole przed potwierdzeniem rezerwacji;
• potwierdzić adres do wysłania Potwierdzenia. Następnie zostanie wyświetlony formularz rezerwacji i/lub voucher, który podsumowuje: dane kontaktowe użytkownika, adres miejsca zamieszkania, rodzaj, ilość i cenę wybranego przez klienta pobytu, wszelkie zniżki, które mają zastosowanie, a także całkowity koszt rezerwacji oraz wybraną metodę płatności.

3. Płatność kartą kredytową na stronie internetowej.

Klient zostanie automatycznie przekierowany do bramki płatności lub strony banku partnerskiego. Akceptowanymi kartami są: Visa, Mastercard, Maestro, American Express.
Potwierdzenie procesu rezerwacji dokonane jest po kliknięciu przycisku „Potwierdź płatność”. Każda rezerwacja dokonana online oznacza zawarcie umowy na odległość i akceptację, bez zastrzeżeń czy wyjątków, warunków umowy.

4. Ceny

Aktualne ceny, zgodnie z prawem, podawane są podczas rezerwacji online lub telefonicznie. Ceny te mogą ulegać zmianie w trakcie sezonu. Podawane są w EUR i zawierają podatek VAT właściwy dla kraju destynacji.

1. CENY OBEJMUJĄ :
• wynajem w pełni wyposażonego zakwaterowania oraz dostęp do kempingu wskazanego w potwierdzeniu rezerwacji.
• zużycie wody, gazu i energii elektrycznej oraz usługi opisane w potwierdzeniu rezerwacji jako „wliczone w pobyt”.
• dostęp do udogodnień kempingu, w tym do imprez rozrywkowych (chyba że obowiązują szczególne zasady kempingu) i bloków sanitarnych określonych w katalogu i na stronie internetowej.
• jedno miejsce parkingowe dla jednego dla jednego wynajętego domu mobilnego/namiotu.

2. CENY NIE OBEJMUJĄ:
• opłaty klimatycznej i podatków komunalnych pobieranych bezpośrednio w recepcji/przez przedstawiciela kempingu, chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w opisie oferty.
• opłaty rezerwacyjnej lub rejestracyjnej pobieranej w recepcji kempingu,
• dodatkowych opcji, takich jak: dodatkowy samochód lub przyczepa, wypożyczenie pościeli i zestawu dla dziecka, dodatkowy namiot (dozwolony na wybranych kempingach), odpłatne zajęcia oferowane przez kemping, wypożyczalnie rowerów, korzystanie z sejfu itp.,
• obowiązkowej opłaty za sprzątanie domu mobilnego/namiotu, określonej każdorazowo w arkuszu rezerwacji,
• depozytu na poczet zniszczeń, płatnego on-line. Wysokość depozytu może ulec zmianie na podstawie odrębnych przepisów. Przyjmowana jest blokada środków na karcie kredytowej/debetowej. Depozyt jest zwrotny w terminie do 7 dni od dnia zakończenia rezerwacji jeżeli domek/namiot zostanie oddany w stanie zgodnym z regulaminem.
• kosztów dojazdu.

Opłaty te powinny być uiszczone na kempingu, z wyjątkiem wliczonych w rezerwację i uprzednio opłaconych. Koszty dodatkowego korzystania z usług wynikających z dobrowolnego lub przymusowego przedłużenia pobytu (wcześniejszy przyjazd, warunki pogodowe itp.) są płatne przez klienta na podstawie ceny obowiązującej podczas pobytu na kempingu.

3. OPŁATY LOKALNE
Opłaty te są pobierane w imieniu lokalnych gmin, i nie są ujęte w cenie pobytu, chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w opisie oferty. Muszą one zostać uregulowane na miejscu w dniu przyjazdu. Kemping może pobierać również dodatkową opłatę recyklingową.

5. Warunki płatności

Warunki płatności zależne są od wybranej formy płatności i zgodne z regulaminem zaakceptowanym podczas jej dokonywania przez wybrany procesor płatniczy.

6. Potwierdzenie rezerwacji

1. W każdym przypadku Small Camp akceptuje rezerwację wysyłając potwierdzenie do klienta e-mailem lub za pomocą innych metod przyjętej komunikacji z klientem. Dane zarejestrowane przez Small Camp stanowią dowód wszystkich rezerwacji i transakcji finansowych dokonywanych pomiędzy Small Camp a klientami. Łączna kwota płatna przez klienta jest sumą wskazaną w potwierdzeniu rezerwacji przesłanym klientowi przez Small Camp. Small Camp zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji w przypadku istniejącego sporu z klientem z tytułu pełnego lub częściowego braku zapłaty za poprzednie rezerwacje klienta. Firma Small Camp nie może w konsekwencji zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tego tytułu.

2. Small Camp oferuje pobyty w domach mobilnych/namiotach glampingowych. Small Camp zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej rezerwacji niezgodnej z naszymi zasadami i przekraczającą dozwoloną liczbę osób w zakwaterowaniu. Zapytanie o ew. przyjęcie rezerwacji grupowej należy zgłosić mailem na info@smallcamp.coop lub telefonicznie pod numerem + 48 661 640 640. Small Camp zastrzega sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia zapytania.

7. Dostępność produktu

Oferowane usługi pobytowe i ceny są ważne w opcjach i wysokościach wskazanych na stronie internetowej w zależności od dostępności. W przypadku braku dostępności miejsc, które zostały zamówione i opłacone, klient zostanie odpowiednio poinformowany. W przypadku braku możliwości zagwarantowania rozwiązania zastępczego, o porównywalnym standardzie, klient otrzyma zwrot wpłaconych środków. Zakwaterowanie oferowane do sprzedaży jest opisane i zaprezentowane z możliwie największą dokładnością. Mogą jednak pojawić się błędy w prezentacji. Firma Small Camp nie będzie ponosić za nie odpowiedzialności. Fotografie i teksty ilustrujące produkty nie są prawnie wiążące i maja na celu określenie ogólnego wizerunku obiektu i oferty.

8. Minimalny czas trwania pobytu

Minimalny pobyt i cena zależne są od oferty dnia i zgodne z publikacją na stronie. Minimalny pobyt nie może być jednak krótszy niż 2 lub 3 noce (uzależnione od lokalizacji).

9. Rezygnacja – Zmiany

1. Klient jest jedyną osobą odpowiedzialną wobec Small Camp, w szczególności w odniesieniu do zobowiązań finansowych, w przypadku odwołania lub całkowitych/częściowych zmian w pobycie. Wszelkie wnioski o zmianę szczegółów rezerwacji należy kierować w formie pisemnej na adres email: info@smallcamp.coop Zmiany dotyczą tylko bieżącego sezonu i nie mogą być przenoszone na następny.

2. Jeżeli zmiana nie zostanie zaakceptowana, klient jest zobowiązany do przestrzegania pierwotnie uzgodnionych warunków lub do anulowania swojego pobytu. Wszelkie wnioski o zmiany dokonane na 3 lub mniej dni przed rozpoczęciem pobytu (liczy się data otrzymania wniosku przez Small Camp) zostaną automatycznie odrzucone.

3. Każda zmiana (jeżeli zostanie zaakceptowana przez Small Camp) rodzaju domu mobilnego/namiotu lub kempingu może podlegać opłacie zgodnie z warunkami wybranej oferty cenowej.

4. Zmiana miejsca wypoczynku możliwa wyłącznie w przypadku wcześniejszego zatwierdzenia przez Small Camp. W przypadku zmiany miejsca docelowego, która pociąga za sobą dodatkowe koszty, firma Small Camp pobierze opłatę manipulacyjną w wys. 30 EUR.

5. Za każdą inną modyfikację zostanie wystawiony rachunek na kwotę 30 EUR.

6. Każdy rozpoczęty pobyt wakacyjny musi zostać opłacony w całości. Nie stosuje się obniżenia kosztów w przypadku opóźnionego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu.

7. Jeżeli firma Small Camp będzie zmuszona zmienić rezerwację ze swojej winy przed rozpoczęciem pobytu, to klient może:

• zgodzić się na zmianę i uczestniczyć w zmodyfikowanym pobycie (data, miejsce pobytu i/lub rodzaj zakwaterowania). W przypadku dopłaty do kosztów zakwaterowania, Small Camp zobowiązuje się do pokrycia różnicy w cenie. W przypadku obniżenia kosztów, Small Camp zobowiązuje się do zwrotu różnicy w cenie.
• zrezygnować z urlopu, w którym to przypadku Small Camp zwróci wszystkie kwoty, które już zostały zapłacone lub wystawi voucher kompensacyjny ważny przez rok.

10. Ważne informacje

1. Po przybyciu na miejsce (zazwyczaj między godziną 16:00 a 20:00, chociaż może się to różnić w zależności od kempingu) klient powinien:

• udać się do recepcji ze swoim voucherem (wydrukowanym lub na smartfonie),• okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
• zapłacić opłaty lokalne i inne niezawarte w cenie, wymagane na miejscu opłaty, (jeśli dotyczy),
• zdeponować kaucję w gotówce lub umożliwiając blokadę na karcie kredytowej (jeśli dotyczy).

2. W trakcie pobytu klienci muszą zapewnić, że wszystkie osoby pozostające z nimi i na ich odpowiedzialność będą przestrzegać regulaminu kempingu. Jeśli ten regulamin lub Regulamin Rezerwacji nie będą przestrzegane, klient może zostać wyproszony z kempingu i w takim przypadku nie przewiduje się zwrotu kosztów pobytu. Small Camp zachowuje prawo do dalszych roszczeń cywilnych jeśli postawa gościa/klienta wpłynęła również negatywnie na dobre imię firmy/kempingu.

3. Firma Small Camp oraz kemping nie oferują usług hotelowych w rozumieniu zamkniętych/zwartych obiektów hotelowych i dlatego też nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub kradzież rzeczy osobistych oraz za obrażenia lub uszkodzenia, które mogą wystąpić u klientów lub w ich mieniu w trakcie pobytu. Klient jest odpowiedzialny za swoje rzeczy osobiste i cały majątek posiadany podczas pobytu (rowery, ubrania itp.). Klient powinien skontaktować się ze swoją firmą ubezpieczeniową aby rozszerzyć swoje ubezpieczenie od szkód powstałych na kempingu.

4. Zaleca się, aby klienci podpisali umowę ubezpieczenia turystycznego i OC u wybranego przez siebie ubezpieczyciela.

5. Po przyjeździe i zarejestrowaniu się przedstawiciel firmy pokaże klientowi jego zakwaterowanie i przekaże klucze (lub elektroniczny odpowiednik) umożliwiającą wejście na teren kempingu oraz opcjonalnie identyfikatory indywidualne, jeśli są wymagane w danej destynacji. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie stanu otrzymanego zakwaterowania (wyposażenie, czystość) oraz zgłoszenie wszelkich niezgodności czy problemów na piśmie przedstawicielowi Small Camp w ciągu 12 godzin od przyjazdu. Personel dołoży wszelkich starań, aby szybko rozwiązać wszelkie problemy. Żadne roszczenia nie będą rozpatrywane po upływie tego czasu. Podobnie, żaden incydent mający miejsce podczas pobytu nie będzie brany pod uwagę, jeżeli nie został on zgłoszony przedstawicielowi Small Camp w ciągu 12 godzin od zdarzenia.

6. Wyjazdy odbywają się między 7:00 a 09:00 lub zgodnie z wytycznymi danego kempingu wskazanymi w regulaminie pobytu lub potwierdzeniu rezerwacji.

7. Najpóźniej na dzień przed wyjazdem klient musi umówić się na odbiór zakwaterowania. Odbiory umawiane są zazwyczaj co 15 minut między godziną 7:00 a 09:00. Istnieje także możliwość odbioru w innych godzinach po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Dokładny czas odbioru zostanie ustalony przez przedstawiciela Small Camp (lub odpowiednio upoważnionego przedstawiciela kempingu).

8. Opłata za sprzątanie nie obejmuje wyrzucania śmieci oraz mycia naczyń oraz sprzętów kuchennych, które muszą być pozostawione czyste w dniu wyjazdu. W przeciwnym wypadku pobrana może zostać dodatkowa opłata wg. obowiązującego cennika.

9. Każdy przedmiot wyposażenia, który zostanie uszkodzony, zagubiony lub skradziony w trakcie pobytu, musi być zastąpiony przez klienta albo klient zostanie obciążony kosztami zakupu takiego przedmiotu. Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji przedstawiciela Small Camp.
10. Kaucja zostanie zatrzymana, jeśli wynajmowany dom mobilny/namiot lub znajdujące się w nim sprzęty zostaną uszkodzone lub zniszczone. W przypadku kiedy kaucja nie została pobrana Small Camp ma prawo dochodzić odszkodowania od klienta za wyrządzone szkody.

11. W przypadku wyjazdu z kempingu poza ustalonymi godzinami, pracownicy na miejscu będą jedynymi osobami upoważnionymi do oceny stanu technicznego i stanu czystości domu wakacyjnego i nie ma możliwości odwołania od wyniku tej oceny.

12. Jeśli klient pozostawił wynajmowany dom mobilny/namiot w dobrym stanie, kaucja/depozyt zostanie zwrócona w terminie 7 dni. W przeciwnym razie, kaucja zostanie przekazana na poczet szkód. (jeśli dotyczy)

13. Ewentualne odszkodowania zostaną pokryte z kaucji gwarancyjnej. Faktura windykacyjna z obciążenia sumy kaucyjnej zostanie wysłana do klienta. Jeżeli kwota odszkodowania jest wyższa niż kaucja gwarancyjna, klient będzie zobowiązany do jej uzupełnienia.

14. W odniesieniu do gości chcących odwiedzić naszych klientów, kemping może odmówić im wstępu lub zażądać dodatkowej opłaty. Kemping może odmówić wstępu na basen, uczestnictwa w animacjach i innych usługach.

• Goście zobowiązani są do udania się do recepcji głównej kempingu w godzinach jej otwarcia z ważnym dokumentem tożsamości oraz muszą uiścić ewentualną opłatę lokalną.
• Ze względów bezpieczeństwa, w tym pożarowych, liczba osób odwiedzających jest ograniczona do dwóch (2) na zakwaterowanie i osoby te nie będą mogły korzystać z basenów oraz obiektów sportowych znajdujących się na terenie kempingu. Noszenie identyfikatora tymczasowego jest obowiązkowe.
• Odwiedzający muszą przestrzegać zasad obowiązujących na kempingu, które są dostępne w recepcji głównej. Odpowiedzialność za gości ponoszą klienci, których odwiedzają.
• Odwiedzający nie mogą wjeżdżać samochodem na teren kempingu (należy zaparkować go przed bramą wjazdową na wskazanych miejscach lub parkingu ogólnodostępnym) i muszą opuścić kemping do godziny 23:00, a obsługa kempingu zastrzega sobie prawo do eksmisji gościa, który naruszył zasady i wydania stałego zakazu przebywania na kempingu.

11. Maksymalna liczba uczestników

1. Z przyczyn bezpieczeństwa i ze względu na warunki ubezpieczenia zabronione jest zakwaterowanie większej liczby osób niż wyznaczono dla każdego rodzaju domu mobilnego/namiotu. Właściciel kempingu odmówi wstępu osobom, jeśli maksymalna liczba mieszkańców wybranego domu mobilnego/namiotu została przekroczona. Niemowlęta również uznaje się za osoby (względy ewakuacji p.poż)

2. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć co najmniej 22 lata (na dzień dokonania rezerwacji) i mieć zdolność prawną do zawarcia umowy, której ogólne warunki rezerwacji określone są w niniejszym dokumencie. Musi ona zapewnić, że wszystkie podane, potrzebne do dokonania rezerwacji informacje są prawdziwe i dokładne.

12. Obsługa klienta

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności obiektów w odniesieniu do zobowiązań umownych należy zgłosić na piśmie przedstawicielowi Small Camp na miejscu w ciągu 12 godzin. Jeżeli nie znaleziono rozwiązania, klient może zwrócić się pisemnie do Small Camp w ciągu 30 dni od zakończenia pobytu listem poleconym na adres spółki wskazany w potwierdzeniu rezerwacji lub dokumencie nabycia, lub e-mailem na adres: cs@smallcamp.coop

2. Jeżeli problem nie został zgłoszony przedstawicielowi Small Camp na miejscu, żadne roszczenie nie będzie brane pod uwagę. We wszystkich przypadkach żadne reklamacje po zakończeniu pobytu nie będą brane pod uwagę, jeśli nie zostały zgłoszone w trakcie pobytu przedstawicielowi Small Camp na kempingu.

3. Po upływie okresu 30 dni od zakończeniu pobytu, żadne roszczenia nie będą brane pod uwagę.

4. Small Camp będzie odpowiadać na reklamacje w terminie maks. 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia w formie pisemnej.

13. Ograniczenia

W każdym przypadku uznania roszczenia odpowiedzialność firmy Small Camp, bez względu na przyczynę, będzie ograniczona do kwoty równej 20% kosztu pobytu.

14. Siła wyższa oraz/lub wystąpienie zdarzeń lub okoliczności nadzwyczajnych

1. W przypadku, gdy realizacja zobowiązań umownych Small Camp stanie się niemożliwa lub znacznie utrudniona z powodu wystąpienia siły wyższej i/lub innych zdarzeń lub okoliczności nadzwyczajnych obejmujących, m.in. wojny, klęski żywiołowe, klęski zanieczyszczenia, susze, inne nadzwyczajne warunki pogodowe, epidemie, pandemie, zastosowanie środków kwarantanny, zamknięcie granic lub obszarów geograficznych, niedobory żywności i/lub racjonowanie żywności, warunki ruchu drogowego, przerwy w obrocie walutami, strajki, blokady (w tym pandemiczne i epidemiologiczne), niezależnie od tego, czy wyżej wymienione zdarzenia siły wyższej i/lub inne zdarzenia lub okoliczności nadzwyczajne były możliwe do przewidzenia w momencie dokonywania rezerwacji, Small Camp przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za jej niewykonanie. W przypadku wystąpienia siły wyższej i/lub innych zdarzeń i okoliczności nadzwyczajnych, Small Camp przysługuje prawo zatrzymania wszystkich kwot wpłaconych przez klienta.

2. Small Camp nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany okoliczności, które nie dotyczą bezpośrednio domu wakacyjnego/namiotu. Podobnie Small Camp nie ponosi odpowiedzialności za utratę przyjemności podczas pobytu wakacyjnego w wyniku czynników obejmujących, m.in. roboty drogowe lub roboty budowlane, zgiełk, hałas i inne działania oraz związane z nimi odczucia subiektywne np. zapach) prowadzone w pobliżu domu wakacyjnego, przerwy w dostawie prądu, zamknięcie sklepów i tym podobne, w tym zmiany godzin ich otwarcia, zmiany w dostępie do możliwości użytkowania, w tym wprowadzenie zakazu pływania, utratę praw do połowu ryb oraz warunki pogodowe, obejmujące między innymi (ale nie wyłącznie) powodzie, pożary lasów i susze.

3. Small Camp nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia plagi owadów w domu wakacyjnym lub na terenie kempingu a klient oświadcza, że ma świadomość lokalizacji jednostki mieszkalnej w obszarze aktywnym biologicznie gdzie występowanie fauny i flory ma wpływ na obiekt, jak również w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zaistnienia podobnych okoliczności związanych z własnością klienta.

15. Odpowiedzialność prawna

1. Small Camp nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku zmiany, odwołania lub innych zdarzeń będących wynikiem działania „siły wyższej“ lub tych, które są spowodowane działaniami klienta lub osoby trzeciej, która nie jest częścią świadczenia usług.

2. Small Camp nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, jeśli rezerwacja nie dojdzie do skutku w przypadku działania „siły wyższej“, zakłócenia w świadczeniu usług lub częściowego ew. całkowitego strajku/blokady, szczególnie z udziałem usług miejskich, administracji lokalnej i środków transportu i/lub komunikacji. Klient niniejszym oświadcza, że znane mu są właściwości i ograniczenia Internetu, w szczególności jego możliwości techniczne, czas reakcji podczas konsultowania, sprawdzania informacji lub przesyłania danych oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem komunikacji.

3. Small Camp nie przyjmuje żadnych roszczeń ani nie oferuje żadnych zwrotów w związku z niewyświadczeniem lub złym świadczeniem usług, które są przypisane do klienta, wynikają z działania osoby trzeciej, która nie jest usługodawcą lub działaniem „siły wyższej“.

4. O ile inne przepisy prawa nie stanowią inaczej, Small Camp nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za winę osoby trzeciej, w szczególności jej partnerów lokalnych.

5. Small Camp nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie wynikające z niniejszej umowy, straty operacyjne, utratę zysków, utratę szans i korzyści, koszty lub wydatki.

16. Postanowienia ogólne

1. CZĘŚCIOWY BRAK WAŻNOŚCI

W przypadku, gdy jeden z zapisów niniejszej umowy straci ważność i/lub przestanie obowiązywać w wyniku zmiany prawa, przepisów lub decyzji prawnej, w żadnym wypadku nie wpływa to na ważność i zgodność pozostałych zapisów.

2. KOMPLETNOŚĆ POROZUMIENIA

Niniejszy dokument, dane prawne oraz podsumowanie zamówienia wysyłane do klienta są wszystkimi dokumentami umownymi i stanowią całość porozumienia umownego między stronami.

3. ZDJĘCIA

Akceptując niniejsze zapisy klient wyraźnie zezwala Small Camp sfotografować lub sfilmować go w czasie jego pobytu i bezpłatnie wykorzystać zdjęcia, filmy lub nagrania dźwiękowe we wszystkich mediach, bezterminowo. Upoważnienie to stosuje się również do wszystkich osób przebywających z klientem. Jego celem jest umożliwienie krajowej i międzynarodowej promocji firmy Small Camp na swoich stronach internetowych, w katalogach, mediach społecznościowych m.in. Facebook, Instagram, Twitter, i każdoczesnych kanałach komunikacji medialnej w prezentacjach handlowych lub w przewodnikach turystycznych.

17. Ochrona danych osobowych

1. Informacje, które klient przekazuje podczas składania zamówienia nie będą ujawniane osobom trzecim. Informacje te będą traktowane przez firmę Small Camp jako poufne. Będą one używane tylko wewnętrznie do realizacji zamówienia oraz do wzmocnienia i dostosowania powiadomień i oferowania usług zastrzeżonych dla klientów firmy Small Camp zgodnie z jej osobistymi interesami.

2. W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych, administratorem danych jest każdoczesny właściciel podmiotu, w którym dokonana jest rezerwacja, wskazany w potwierdzeniu rezerwacji zwany dalej na potrzeby związane z ochrona danych Small Camp. Wszelkie zapytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: info@smallcamp.coop

3. Small Camp przetwarza dane osobowe, które podałeś w związku z rezerwacją, ponieważ jest to konieczne na potrzeby dokonania i dalszej obsługi rezerwacji, a tym samym przestrzegania postanowień Umowy oraz zobowiązań prawnych nałożonych na Small Camp.

4. Small Camp przetwarza również dane osobowe, w celach marketingowych. Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych. Można to zrobić wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@smallcamp.coop

5. Niektóre dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów statystycznych w celu optymalizacji naszych usług. Dane mogą być również wykorzystywane przez strony trzecie, między innymi w celu oceny pobytu oraz jakości usług. Klient ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wyżej wymienionych celach.

6. W zakresie, w jakim jest to konieczne, Small Camp przekazuje odpowiednie informacje zawarte w niniejszej umowie właścicielom obiektów, innym spółkom z grupy Small Camp, partnerom biznesowym, takim jak biura podróży, firmy sprzątające, firmy obsługujące karty kredytowe, firmy ubezpieczeniowe, a także organom administracji publicznej, w celu realizacji i optymalizacji najmu, a tym samym w celu wywiązywania się z zobowiązań umownych w zakresie, w jakim może to być konieczne w związku z obowiązującym ustawodawstwem polskim i krajów destynacji.

7. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne, albo w związku z celem, dla którego je uzyskaliśmy, albo w związku z obowiązującym prawem. W każdej chwili klient ma prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych,
• zmiany lub usunięcia danych jeśli ich przechowywanie nie jest już konieczne do realizacji umowy lub jeśli ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.

18. COVID-19 i następstwa przyszłych zdarzeń epidemiologicznych

Z uwagi na wprowadzone środki ostrożności wynikające z zagrożenia spowodowanego pandemią koronawirusa wszyscy goście są zobowiązani przestrzegać zasad obowiązujących w danym kraju oraz regulaminu kempingu w tym zakresie. Small Camp nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia możliwości korzystania z usług i atrakcji oferowanych przez kemping.

19. POJAZDY ELEKTRYCZNE

Ładowanie samochodów/motocykli elektrycznych z instalacji elektrycznej domów mobilnych/namiotów jest zabronione. W przeciwnym wypadku klient zostanie obciążony dodatkową opłatą za zużycie energii elektrycznej w kwocie 100 EUR.

 


Załącznik nr 1 – WARUNKI TARYFY

 

1. Taryfa NON-REF (bezzwrotna)

Zmiany: Zmiany rezerwacji nie są dozwolone.

Anulowanie rezerwacji:
• W przypadku anulowania rezerwacji przez klienta, Small Camp zachowuje 100% wartości rezerwacji.
• W przypadku anulowania rezerwacji z winy Small Camp, klient otrzymuje zwrot 100% wartości rezerwacji.

Now-show (niedojazd):
Jeżeli klient nie stawi się na kempingu w planowanym terminie przyjazdu oraz nie powiadomi o opóźnionym przybyciu w terminie 24 godzin (1 doby) od terminu rozpoczęcia rezerwacji, zostanie potraktowany jako „niedojazd” bez prawa do zwrotu kosztów.

Early check-in (wczesne zakwaterowanie)
Wcześniejszy przyjazd do domu mobilnego/namiotu, jeżeli będzie możliwy, podlega dodatkowej opłacie 50 EUR. O możliwość wcześniejszego przyjazdu należy zapytać Dział Rezerwacji.
Wcześniejszy przyjazd nie jest możliwy w lipcu i sierpniu.

 

2. Taryfa STANDARD

Zmiany: Zmiany są dozwolone do 5 dni przed rozpoczęciem pobytu.

1. Jeżeli zmiana rezerwacji spowoduje wzrost ceny klient będzie zobowiązany do dokonania dopłaty różnicy.
2. Jeżeli zmiana spowoduje obniżenie ceny, Small Camp stosuje następujące warunki:
• Jeśli zmiana nastąpi do 14 dni przed pierwotnym terminem przyjazdu, różnica w cenie zostanie zwrócona klientowi.
• Jeśli zmiana zostanie wykonana poniżej 14 dni przed pierwotnym terminem przyjazdu, różnica w cenie nie zostanie zwrócona.

Anulowanie rezerwacji:

• Do 30 dni przed rozpoczęciem rezerwacji klient może ją anulować bezpłatnie.
• Poniżej 30 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji klient otrzyma zwrot 80% wartości rezerwacji lub voucher kompensacyjny na pełną kwotę rezerwacji. Voucher jest ważny przez rok i można go wykorzystać w dowolnej lokalizacji Small Camp.

Now-show (niedojazd):

Jeżeli klient nie stawi się na kempingu w planowanym terminie przyjazdu oraz nie powiadomi o opóźnionym przybyciu w terminie 24 godzin (1 doby) od terminu rozpoczęcia rezerwacji, zostanie potraktowany jako „niedojazd” bez prawa do zwrotu kosztów.

Early check-in (wczesne zakwaterowanie):

Wcześniejszy przyjazd do domu mobilnego/namiotu, jeżeli będzie możliwy, podlega dodatkowej opłacie 50 EUR. O możliwość wcześniejszego przyjazdu należy zapytać Dział Rezerwacji.
Wcześniejszy przyjazd nie jest możliwy w lipcu i sierpniu.

 

3. Taryfa FLEX (elastyczna)

Zmiany:
Klient może bezpłatnie zmienić rezerwację do 3 zmiany nie podlegają dodatkowej opłacie

Anulowanie rezerwacji:

Klient może anulować rezerwacje bezpłatnie do 3 dni przed jej rozpoczęciem, otrzymując zwrot 100% kosztów rezerwacji.
W przypadku anulowania w terminie krótszym niż 3 dni, klient zostanie obciążony za 1. dobę pobytu.

Now-show (niedojazd):

Jeżeli klient nie stawi się na kempingu w planowanym terminie przyjazdu oraz nie powiadomi o opóźnionym przybyciu w terminie 24 godzin (1 doby) od terminu rozpoczęcia rezerwacji, zostanie potraktowany jako „niedojazd” i zostanie obciążony za 1 dobę pobytu.
Jeżeli po upływie 1. doby od rozpoczęcia rezerwacji klient nadal nie skontaktuje się z Small Camp, zostanie potraktowany jako „niedojazd” bez prawa do zwrotu kosztów.

Early check-in (wczesne zakwaterowanie)

Wcześniejszy przyjazd do domu mobilnego/namiotu, jeżeli będzie możliwy, podlega dodatkowej opłacie 50 EUR. O możliwość wcześniejszego przyjazdu należy zapytać Dział Rezerwacji.
Wcześniejszy przyjazd nie jest możliwy w lipcu i sierpniu.

 

4. KUPONY RABATOWE

Udostępniane przez Small Camp kupony rabatowe dotyczą wyłącznie cen w taryfie STANDARD. W przypadku wykorzystania kodu rezerwacja będzie podlegała ograniczeniom i restrykcjom taryfy NON-REF (bezzwrotnej).

Kod rabatowy HOLIDAY dotyczy pobytów min. 3 noce

Kod rabatowy z wizytówki dotyczy pobytów min. 5 nocy

 


Właścicielem strony jest coop Sp. z o.o. (non for profit) z siedzibą w Rzeszowie 35-329, przy Al. Krzyżanowskiego 30A (Polska), NIP 6342836443, KRS 0000546191, REGON 360922580

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 06.12.2022 r.